Algemene Voorwaarden Kadance

 

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het cursorisch onderwijs van Kunstencentrum Waalwijk (KCW). KCW behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

1. Inschrijven

Aanmelding dient te geschieden via het (digitale) inschrijfformulier. Nadat KCW de inschrijving ontvangen heeft, bevestigen wij dit zo spoedig mogelijk per e-mail of anders per post.

 

2. Algemene Voorwaarden

Door het inschrijfformulier ondertekend te retourneren of digitaal te versturen, verklaart de aspirant-cursist of diens ouder(s) of voogd(en) akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden, die zijn te raadplegen op de website van het Kunstencentrum (www.kunstencentrumwaalwijk.nl ) en waarnaar bij inschrijving ook verwezen wordt.

 

3. Het plaatsen en roosteren van cursisten

Voor instrumentale en vocale lessen neemt de docent uiterlijk één week voor de eerste les contact op om de lestijd af te spreken. Soms komt het voor dat er voor een cursus of instrument een wachtlijst is. Daarover ontvangt de aspirant-cursist dan tijdig bericht, evenals zodra er weer plaats is.

 

Voor groepscursussen geldt dat de cursisten uiterlijk één week vóór de startdatum een uitnodiging voor de eerste les ontvangen. Tevens geldt dat deze alleen starten wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Daarnaast is het mogelijk dat er gekozen wordt voor een andere opzet, om de groepscursus toch van start te kunnen laten gaan. Uiteraard wordt u hier op voorhand over geïnformeerd.

 

4. Betalingsverplichting en betalingscondities

a. voor het volgen van de cursussen is cursusgeld verschuldigd. Cursusgeld is pas verschuldigd wanneer de cursus feitelijk van start is gegaan. Hiervoor ontvangen de cursisten een (verzamel-) factuur, ook indien toestemming is gegeven voor automatische incasso.

b. Bij de meeste jaarcursussen gaat het om 10 incassotermijnen (september tot en met juni, 36 lesweken verdeeld over 10 gelijke maandelijkse termijnen).

De eerste incasso van het nieuwe schooljaar is eind september en de laatste is eind juni.

D.w.z. dat ook in maanden waarin schoolvakanties vallen wij toch het volledige bedrag incasseren terwijl het ook voor komt dat wij niet incasseren terwijl u wel lessen volgt.

Bij instroming gedurende het cursusjaar wordt het aantal lessen tot einde cursusjaar berekend en bij betaling per automatische incasso in gelijke termijnen verdeeld. Hierdoor kan het maandbedrag afwijken.

 

5. Kortingsregelingen

a. wanneer de betalingsplichtige toestemming geeft om het verschuldigde bedrag in één keer te innen wordt een korting gegeven van € 10 op de cursusprijs mits het bedrag van de cursus minstens € 250 bedraagt.

b. wanneer in 1 gezin twee of meer jaarcursussen gevolgd worden (dat kunnen dus verschillende gezinsleden zijn), ontvangt men 5 % korting op de verzamelfactuur. Deze korting wordt alleen verstrekt bij aanvang van het cursusjaar (dus niet bij instroom gedurende het jaar). Wanneer een jaarcursus door de deelnemer vroegtijdig beëindigd wordt, vervalt daarmee de korting. Als definitie voor een gezin geldt: wonend op hetzelfde adres en betalend vanaf 1 rekening op basis van 1 factuur.

c. deelnemers aan een selectiegroep van de dansafdeling krijgen over de tweede (verplichte) danscursus 10 % korting en over een eventuele derde danscursus 20 % korting. Over deze cursussen vervalt dan wel de eventuele gezinskorting (zie 5b).

 

 

6. Tussentijdse afmelding / continuering van de lessen

a. Cursisten kunnen zich te allen tijde tussentijds uitschrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Uitschrijven kan per e-mail naar administratie@kunstencentrumwaalwijk.nl o.v.v. naam cursist en de cursus. Ook zijn er speciale uitschrijfformulieren bij de informatiebalie. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

b. Om onnodig administratief werk te voorkomen, is het bij een jaarcursus niet nodig jaarlijks opnieuw in te schrijven in het geval de cursist de cursus wenst te continueren. Als u wenst te stoppen aan het einde van een cursusjaar, horen wij dat graag van u voor 1 juli van het dan lopende cursusjaar.

 

7. Publicatie inhoud cursussen en tarieven

Aan de publicatie van cursusprijzen en inhoud van de cursussen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden nadrukkelijk voorbehouden. Voor volwassen vanaf 21 jaar zijn wij verplicht het hoge BTW-tarief van 21 % in rekening te brengen.

 

8. Lesuitval / afwezigheid van de docent

a. Bij kort cursorisch onderwijs (tot 14 lesweken) biedt KCW  bij lesuitval als gevolg van ziekte of afwezigheid van de docent cursisten de gelegenheid de les op een later tijdstip in te halen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt op verzoek (zie 12) een evenredig deel van het lesgeld gerestitueerd;

b. Bij cursorisch onderwijs vanaf 15 lesweken, niet zijnde een jaarcursus, vindt op verzoek (zie 12) restitutie van een evenredig deel van het lesgeld plaats wanneer er meer dan twee lessen zijn uitgevallen;

c. Voor wat betreft de jaarcursussen muziek, dans en theater garandeert KCW over het hele cursusjaar 34 lessen. Wanneer dit aantal over een heel cursusjaar onverhoopt niet gehaald wordt, vindt op verzoek (zie 12) restitutie van een evenredig deel (1/36 per les) van het lesgeld plaats.

 

9. Afwezigheid van de cursist

Lessen die door de cursist niet worden bijgewoond, kunnen niet worden ingehaald. KCW gaat verantwoord om met de toegekende subsidie. Wanneer een cursist meer dan een kwart van het totaal aan gegeven lessen zonder opgaaf van reden afwezig is, heeft KCW het recht de lessen aan de betreffende cursist te staken, waarbij voor de cursist de betalingsverplichting van het les- of cursusgeld voor de volledige cursus blijft bestaan.

 

10. Vervanging docent

Bij lesuitval langer dan drie weken, streeft KCW naar vervanging. Te allen tijde behoudt KCW zich het recht voor een docent te vervangen.

 

11. Tussentijdse aanmelding

Ook na aanvang van het cursusjaar of een bepaalde cursus, is het vaak mogelijk dat een cursist nog instroomt, wanneer er nog plaats is in de groep of de docent nog ruimte heeft in zijn agenda.

Bij instroming gedurende het cursusjaar wordt het aantal lessen tot einde cursusjaar berekend en bij betaling per automatische incasso in gelijke termijnen verdeeld. Hierdoor kan het maandbedrag afwijken.

 

12. Restitutie van lesgeld

a. Op basis van een schriftelijk verzoek vindt restitutie van lesgeld plaats in het geval van lesuitval wegens ziekte of afwezigheid van de docent (zie punt 7);

b. Ook vindt restitutie van lesgeld plaats bij tussentijds uitschrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

13. Betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand behoudt KCW zich het recht voor de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald.

Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, geven wij het incasso uit handen aan een extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke rentes voor rekening zijn van de debiteur. Bij betalingsachterstand kan KCW de inschrijving voor een vervolgcursus weigeren.

 

14. Privacy persoonsgegevens

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens informeren we u dat KCW uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres opneemt in een gegevensbestand. KCW gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. We kunnen uw gegevens tevens analyseren, om deze informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. KCW verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen is bepaald onder punt 13 of tenzij er een andere dwingende reden is. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de cursistenadministratie van KCW. Verwijdering is slechts mogelijk wanneer er geen betalingsverplichting meer is.

 

15. Gebruik van beeld- en geluidmateriaal

KCW behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidmateriaal, dan verzoeken wij u ons eveneens daarover te informeren. Vanzelfsprekend proberen wij uw eventuele bezwaar te respecteren.

 

15. Aansprakelijkheid

KCW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van cursisten en bezoekers. Cursisten worden geacht de veiligheidsinstructies op te volgen.

 

16. Huishoudelijk reglement

Cursisten en hun begeleiders worden geacht het huishoudelijk reglement van KCW te respecteren, alsmede de reglementen die gelden op locaties waar KCW lesruimtes huurt of in gebruik heeft. Het huishoudelijk reglement van KCW is opgenomen in de uitgave KCW Cursisten Informatie. Het huishoudelijk reglement en KCW Cursisten Informatie zijn te vinden op www.kunstencentrumwaalwijk.nl Op verzoek kunt u een geprinte versie van KCW Cursisten Informatie krijgen bij de balie van Kunstencentrum Waalwijk.